Terminy postępowania rekrutacyjnego
images/slajdy/slajd_zso.png

Terminy postępowania rekrutacyjnego NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami podpisanym przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00

od 3 do 5 sierpnia 2021r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (ósmoklasisty)

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021r. godz.15.00

---

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

do 5 sierpnia 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22  lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz.15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz.14.00

23 sierpnia 2021 r.

7

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021

23 sierpnia 2021

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia.

5 sierpnia 2021

26 sierpnia 2021

9

Sporządzenia przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia