Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego
images/slajdy/slajd_zso.png

Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Integracyjnymi

im Mikołaja Reja

Sposób rekrutacji:

 

Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2021/2022 nabór do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas:

mundurowej, integracyjno - społecznej, turystyczno-językowej.

 

W klasie mundurowej przedmiotami rozszerzonymi są: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

W klasie integracyjno – społecznej przedmiotami rozszerzonymi są: j. polski, j. angielski, historia.

W klasie turystyczno – językowej przedmiotami rozszerzonymi są; j. angielski, geografia, biologia.

 

Przedmioty uzupełniające: strzelanie i musztra, zajęcia ogólnowojskowe.

Do czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi uczęszczają uczniowie będący absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.

 

 

Zasady punktacji:

I. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe:

1)wynik przedstawiony w procentach z:

a)języka polskiego,

b)matematyki

- mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

II. W przypadku przeliczania na punkty ocen z: języka polskiego, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego lub plastyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

1)celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2)bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3)dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4)dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

III. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

IV.W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, za:

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

2.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

VI. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b)bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c)dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d)dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e)dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2)wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b)bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c)dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d)dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

2.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,           o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

VII. 1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły,

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

2)sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe;

3)sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

4)sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły    i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3.Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4.Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

5.Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6.Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

7.Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje,               o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.HARMONOGRAM W POST
ĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami podpisanym przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00

od 3 do 5 sierpnia 2021r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (ósmoklasisty)

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021r. godz.15.00

---

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

do 5 sierpnia 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22  lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz.15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz.14.00

23 sierpnia 2021 r.

7

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021

23 sierpnia 2021

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia.

5 sierpnia 2021

26 sierpnia 2021

9

Sporządzenia przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

Przedmioty punktowane do poszczególnych klas.

 

Klasa mundurowa: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa integracyjno – społeczna: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa turystyczno – językowa: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia.

 

1.Dyrektor Liceum decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

2. W przypadku dokonania pełnego naboru decyzją Dyrektora Liceum zostaje ogłoszony termin zakończenia naboru do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego (po zakończeniu obligatoryjnych przyjęć do klas pierwszych).

3.  Dyrektor Liceum ponadto:

1)przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej,

2)zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym typie szkoły .

4. Listy uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

5. Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą,  przyjmowani są do szkoły  na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej:

 1. Kandydat może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

3. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

4. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 3 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych           w odpowiednich przepisach prawnych.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 dostępne są:  w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej:  zso.com.pl   oraz w informatorach o szkole. Sekretariat czynny jest w godzinach 7.00 – 15.00.