PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
images/slajdy/slajd_zso.png

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

opracowana w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna oraz dodatkowe wytyczne MEN dla Dyrektorów i nauczycieli.

ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

SZKOŁA działa w trybie reżimu sanitarnego

 • Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły
  lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem
  lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy
  rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Rodzice mają obowiązek przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka oraz o ewentualnej kwarantannie lub izolacji domowej w rodzinie ucznia
  (w załączeniu ankieta);
  Nie można przyprowadzać dziecka do szkoły , jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż
  o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

 

 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż
  4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki.

 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. (Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639)). Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane

 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
  Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 • placówka jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk

 • ręce należy myć często i regularnie, a w szczególności przed posiłkami

 • monitoruje się codzienne prace porządkowe z uwzględnieniem dezynfekcji klamek, poręczy, powierzchni płaskich, blatów itp

 • należy przestrzegać zaleceń producenta środków dezynfekujących

 • personel musi być wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej
  oraz przeszkolony przez inspektora BHP w zakresie ich stosowania
  oraz utylizacji.

 • w placówce rozwieszone są plakaty, instrukcje tak, by informacja o zasadach postępowania była zachowana

 • toalety będą dezynfekowane na bieżąco

ŻYWIENIE

 • wyłącza się z użytkowania dystrybutory wody

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się
  do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 • Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać

 • naczynia w miarę możliwości zostanie wyznaczone miejsce tylko i wyłącznie do spożywania posiłków takie, aby umożliwić jego dezynfekcję

 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19

 

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

 

 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.

 

 • Rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta.

 

 • Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki, muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom szkoły szybki kontakt w razie potrzeby.

 

 • Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu.

 

 • Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do szkoły w okresie epidemii „koronawirusa” powinni:

- zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do
i z placówki,

- wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych rzeczy

- przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk
na powitanie),

- tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi,

- zwrócić dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.

 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA U DZIECI

I PERSONELU SZKOŁY

 

 

 1. Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe oraz personel niewykazujący objawów chorobowych.

 2. Dyrektor placówki wyznacza pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji, w którym będzie można odizolować osobę
  z objawami chorobowymi.

 3. Po zauważeniu symptomów choroby np.: kaszel, gorączka , złe samopoczucie, wyznaczona osoba przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, ubiera środki ochrony osobistej ( maseczka , rękawiczki, ) pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Zachowuje bezpieczną odległość i pozostaje
  z dzieckiem do czasu odebrania go przez rodziców/ opiekunów.

 4. O zaistniałej sytuacji Dyrektor placówki zawiadamia jednostkę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz informuje rodziców/opiekunów pozostałych dzieci.

 5. Dziecko przejawiające niepokojące objawy zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu (izolatka) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 6. W przypadku objawów chorobowych dziecka, rodzic zostanie niezwłocznie
  powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 7. Dziecko przebywające w izolatce będzie pod opieką wyznaczonego pracownika.

 8. Pomieszczenie wyznaczone jako izolatka po odebraniu dziecka przez rodzica
  zostanie niezwłocznie zdezynfekowane.

 9. Po przebytej chorobie dziecko będzie przyjęte do szkoły po okazaniu przez rodzica aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości ponownego uczęszczania do placówki.

 10. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (COVID – 19) u personelu szkoły zostanie niezwłocznie powiadomiona najbliższa stacja sanitarno – epidemiologiczna. Sporządzona zostanie lista osób, które miały styczność z osobą,
  u której zaistniało podejrzenie zakażenia.

 11. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika przydzielonego do opieki nad dziećmi w danym oddziale, dyrektor wyznaczy inną osobę
  w zastępstwie.

Załączniki: 

Ankieta_dotycząca_stanu_zdrowia_dziecka

Ankieta dotycząca stanu zdrowia ucznia

Zgoda na pomiar temperatury