Kompetencje kluczowe
images/slajdy/slajd_zso.png

 

  

 

W ramach projektu „VULCAN kompetencji w śląskich samorządach” w naszym mieście realizowany jest plan wspomagania szkół średnich w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Celem  strategicznym programu jest wdrożenie kompleksowego systemu wspomagania świętochłowickich szkół w proponowanym zakresie.

Po przeprowadzeniu we wrześniu 2018 roku debaty z udziałem lokalnego samorządu, instytucji i organizacji działających w mieście, przedstawicieli szkół – dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów ustalono także cele szczegółowe wynikające z potrzeb lokalnych. Zakłada się wdrożenie w trzech szkołach Świętochłowic doskonalenia w formie procesowego wspomagania skoncentrowanego na kształtowaniu kompetencji społecznych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów w terminie do 30 czerwca 2020.

Program obejmie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr  1  

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr  2  

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Koordynatorami prac będą w poszczególnych placówkach doradcy metodyczni.

W ramach działań została już przeprowadzona pogłębiona diagnoza potrzeb (w formie debat, dyskusji, ankiet) oraz przygotowano plany wspomagania dla wszystkich szkół.

Trwają również prace nad regulaminem programu „Chcę, rozumiem, pomagam”, który ma zostać zrealizowany jako grant.

Całość przewidzianych na bieżący i przyszły rok szkolny działań obejmie szkolenie nauczycieli, zajęcia dla uczniów i rodziców, wydarzenia organizowane przez poszczególne placówki rozwijające kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość uczniów. Nacisk zostanie położony także na budowanie relacji nauczyciel – uczeń  - rodzic poprzez wspólne działania w ramach projektu.

 

 

 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

(inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa)

 

1. Czas realizacji

 

Data rozpoczęcia realizacji

 Planowana data zakończenia realizacji

Październik 2018r.

Czerwiec 2019r.

2. Opis obszaru diagnozy

 

Obszarem diagnozy był stan realizacji i podjętych działań w ramach rozwijania kompetencji kluczowych zgodnych z dyrektywą UE. Głównym celem diagnozy były: Kompetencje społeczne i obywatelskie oraz Inicjatywność i przedsiębiorczość

 

3. Metody diagnozy

 

Podstawową metodą były ankiety diagnozujące i wnioski z ich analizy. Ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów. Ponadto wywiad z dyrektorem i przedstawicielami rady pedagogicznej, rady rodziców i przedstawicielami samorządu uczniowskiego. Odbyły się również spotkania dialogowe w tych grupach (nauczyciele, rodzice, uczniowie)

 

4. Źródła informacji

Moja wiedza o placówce pochodzi z analizy dokumentów min.; raportów z ewaluacji;
z informacji o realizacji zadań oświatowych; sprawozdań doradców metodycznych, protokołów z posiedzeń zespołu „Tu jest moje miejsce”; planu doskonalenia zawodowego; planu WDN itp.
Ponadto: z rozmowy z dyrektorem; kontaktów z nauczycielami; rodzicami, młodzieżą.
Beneficjentami będą nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Stan zastany to: Nauczyciele znają dyrektywę unijną określającą Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia. W szkole realizowany jest inny projekt w ramach kompetencji -Porozumiewanie się w językach obcych. Dało to nauczycielom wiedzę i umiejętności organizowania tego procesu
w ramach kształtowania umiejętności i postaw aktywnego uczenia się, co jest podstawowym celem. Kompetencje są definiowane, jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Uczenie się przez całe życie stało się koniecznością dla każdego obywatela. Rada pedagogiczna świadomie organizuje ten proces.

5. Wstępnie rozpoznany kierunek działań

Potrzeby z zakresu szkoleń oraz innych działań przydatnych dla rozwijania wiedzy
 i umiejętności nauczyciela kształtującego właściwe kompetencje:

- Nauczyciel - rodzic - wychowawca. Wzajemne prawa i obowiązki.

- Nowoczesne nauczanie - wykorzystanie metody WebQuestów w pracy z uczniami.

- Silny zespół. Jak poprawić komunikację w zespole.

Zajęcia z zakresu:

- Coaching w pracy pedagogicznej - możliwości i ograniczenia.

- Dyscyplina w klasie szkolnej

- Promocja szkoły. Kreowanie jej wizerunku.

 

Dla poprawy i dalszego rozwoju kluczowych kompetencji:

- stałe zacieśnianie współpracy rodziców z nauczycielami

- wprowadzenie dla uczniów krótkich „praktyk”

- spotkania z ekspertami

- lekcje otwarte dla rodziców

- porady w zakresie motywacji do nauki i samokształcenia

 

Uczniowie:

- podnoszenie kompetencji kluczowych w zakresie praktycznej znajomości języków obcych (np. wymiana międzynarodowa, rozmowy otwarte, filmy w wersjach oryginalnych)

- zwiększenie ilości konkursów edukacyjnych, nauka przez zabawę

- innowacje metodyczne

- rozwój działalności charytatywnej wolontariatu

- wprowadzenie dla uczniów krótkich „praktyk”

- zorganizowanie tygodnia tematycznego - „kompetencje”

- problemem powtarzającym się w ankietach była poprawa wyposażenia szkoły (zaplecze sportowe, pracownie przedmiotowe)

 

6. Plan działań podejmowanych przez osobę wspomagającą szkołę  

 

Zadanie

Termin i czas trwania zadania

Rozmowa z dyrektorem; informacja o projekcie, jaka rola
i pomoc wspomagacza w procesie, określenie potrzeb i oczekiwań, zebranie informacji dodatkowych o placówce, rola dyrektora w tym procesie

Początek października 2018r.

Czas ok. 2 godziny lekcyjne

Spotkanie z rada pedagogiczną; określenie tematu, informacja o projekcie i jego celach, zadania rady
i wspomagacza, wstępna diagnoza.

Październik 2018r.

Czas: ok. 4 godziny lekcyjne

II spotkanie z radą pedagogiczną; wyniki wstępnej diagnozy i pogłębiona diagnoza, planowanie działań: dyrektora, nauczycieli i wspomagacza. Wybór eksperta/ekspertów.

Listopad 2018r.

Czas: ok. 4 godziny lekcyjne

Realizacja zadań określonych w planie: szkolenia, warsztaty oraz konsultacje z ekspertem i wspomagaczem. Zajęcia koleżeńskie, wzajemne obserwacje.

Od listopada 2018r. do czerwca 2019r.

Monitorowanie i nanoszenie ewentualnych zmian, modyfikowanie planu.

W ciągu całego procesu

Podsumowanie: przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej tego procesu. Przedstawienie sprawozdania z działań na posiedzeniu rady pedagogicznej. Rekomendacje do pracy w roku następnym.

Czerwiec 2019r.

Czas: 4 godziny lekcyjne lub zgodnie z potrzebami