Regulamin korzystania z szafek
images/slajdy/slajd_zso.png

 
§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów ZSO nr 2 w Świętochłowicach.

2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „Szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach.

3. Szafki szkolne są własnością ZSO nr 2 w Świętochłowicach w ilości wg spisu inwentarzowego.

4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się Sekretariat Szkoły.

5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w Szkole.

6. Raz na trzy lata szafki szkolne podlegają spisowi z natury.

7. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania, użytkowania szafek szkolnych.

 8. Sekretariat Szkoły dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie Szkoły.

 9. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Zarząd Rady Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły.

 §2. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za je zawartość.

3. Uczeń który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych.

5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

6. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży (np. strojów sportowych)

7. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole a w szczególności przedmiotów wartościowych.

8. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.

9. Zezwala się na ozdobienie wnętrza szafki plakatami w sposób łatwy do usunięcia, natomiast nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych w drzwiach szafki.

10. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrekcji szkoły lub pracownikowi sekretariatu.

12. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki z wszystkich znajdujących się tam przedmiotów a na koniec nauki w szkole, usuwa wszelkie napisy, plakaty i nalepki.

§3 Klucze i zasady ich użytkowania

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi po zakończeniu jego edukacji w szkole.

2. Uczeń otrzymujący szafkę w użytkowanie wpłaca „kaucje” w wysokości 50 zł.

3. Wpłacona kaucja zostaje zwrócona przy „zdawaniu” szafki. Jeżeli „zdawana” szafka wymaga naprawy, malowania – to kaucję pomniejsza się o wartość poniesionych kosztów jej naprawy.

4. W przypadku zagubienia klucza, uczeń ponosi koszt wymiany wkładki zamkowej (20zł).

5. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie, w przypadku kradzieży pozostawionych przedmiotów winę ponosi użytkownik szafki.

6. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie, które przechowują w szafkach poprzez ich prawidłowe zamykanie, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

7. W przypadku ujawnienia dwóch jednakowych numerów zamka w szafkach szkoła dokonuje ich wymiany.

§4. Przypadki szczególne

1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej.

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły.

3. Rada Rodziców ani żaden inny organ szkolny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.

4. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrekcja Szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego pełnomocnik ewentualnie przedstawiciel danej klasy).

5. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6. Postanowienia końcowe

1. Przewodniczący Rady Rodziców corocznie zaznajamia z treścią regulaminu przedstawicieli trójek klasowych rodziców uczniów Szkoły.

2. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.

3. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Dyrektor Szkoły ma prawo zasięgnąć opinię za nieprzestrzeganie regulaminu w uzasadnionych przypadkach Samorząd Uczniowski.

6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.