Regulamin korzystania z darmowych podręczników
images/slajdy/slajd_zso.png

 

§1 Postanowienia ogólne:

1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 
§2 Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych

1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

4. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września (w miarę dostępności podręczników).

6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Zwrot wypożyczonych podręczników powinien nastąpić w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, nie później niż do 30 czerwca.

7. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

8. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

10. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele-bibliotekarze dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. W przypadku braku możliwości dokładnego określenia stanu podręcznika w momencie zwrotu bibliotekarka , w imieniu szkoły, ma prawo zweryfikować stan podręcznika w terminie późniejszym i ewentualne zniszczenia zgłosić rodzicowi/opiekunowi  do 10 września roku szkolnego następującego po zwrocie danego podręcznika.


§3 Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek oraz o ich właściwe i czyste obłożenie.

2. Uczeń/rodzic ma obowiązek oprawić podręczniki oraz na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).


§4 Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego

 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

 3. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, zalanie, połamanie (naruszenie grzbietu książki) lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.

 5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 6. W przypadku nieodkupienia zniszczonego lub niezwróconego podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę sądową.

7. Zapisu ustępu 1 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


§5 Postanowienia końcowe

1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.